Đào tạo và các chương trình hỗ trợ

các hệ thống và chương trình hỗ trợ

Hệ thống quản lý chất lượng không phải chỉ có hệ thống tài liệu, các quy trình mà nó là tổng hợp rất nhiều các thành phần, các hệ thống có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng như:

 • Chiến lược, mục tiêu và KPI
 • Cơ cấu tổ chức & trách nhiệm quyền hạn
 • Con người và hệ thống quản trị nhân sự
 • Hệ thống quản trị tài chình
 • Cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo …

Và đây cũng là những yếu tố quyết định sự thành bại của một hệ thống, chính vì nắm được các nguyên lý cơ bản và mấu chốt để vận hành hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, Lavan đưa ra những dịch vụ, những chương trình đồng hành trong quá trình xây dựng hệ thống và nó cũng có thể đi riêng lẻ tùy theo mỗi chu cầu cụ thể.

1. Đánh giá và chuẩn đoán hệ thống

 • Đánh giá toàn bộ hệ thống hiện hữu
 • Đưa ra báo cáo hiện trạng và đề xuất chương trình thực hiện

2. Chương trình đào tạo để thay đổi tư duy, nhận thức và tiêu chuẩn

 • Nhận thức chất lượng và tư duy hệ thống chất lượng
 • Phương pháp tiếp cận và vận hành hệ thống
 • Hướng dẫn việc áp dụng các qui trình
 • Các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO:9001
 • Phương pháp đánh giá nội bộ

3. Các hướng dẫn thực hành (workshop) các chương trình

 • Đánh giá và chuẩn đoán hệ thống
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
 • Xem xét chiến lược và thiết lập mục tiêu công ty
 • Thiết lập hệ thống đo lường KPI theo mục tiêu

4. Các chương trình đào tạo kiểm soát chất lượng

 • Thiết lập một kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu cho dự án
 • Thiết lập và lựa chọn qui trình hàn, chứng chỉ thợ hàn cho dự án
 • Phương pháp kiểm tra ngoại quan (visual)
 • Yêu cầu và phương pháp kiểm tra các loại nguyên vật liệu
 • Các phương pháp kiểm tra theo công đoạn và lập biên bản kiểm tra