Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng công ty Hoàng Lâm: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống OHSAS:18001 đạt chứng nhận. Tham mưu CEO chiến lược, định hướng phát triển công ty & kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp

Khách hàng: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM

► Thời gian thực hiện: 2014 - 2017

► Dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ công ty

► Nội dung thực hiện:

  • Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9001 để vận hành hiệu quả cho tất cả các phòng ban.
  • Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống OHSAS:18001 đạt chứng nhận.
  • Tham mưu CEO chiến lược và định hướng phát triển công ty & kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp.
  • Xây dựng tiêu chuẩn, qui trình và cơ sở dữ liệu để áp dụng tự động hóa trong quản lý (phần mềm ERP).

► Kết quả đạt được:

  • Doanh thu tăng nhưng nhân sự giảm: Nhân sự bộ phận hổ trợ giảm 60~70%, bộ phận sản xuất giảm 40%
  • Chi phí rủi ro/ thiệt hại giảm:15~30%/ năm
  • Hệ thống được các khách hàng SPX, GEA, Tetra Pak, Nestle … đánh giá đạt thang điểm 85~90/100
  • Giá chào thầu giảm 15~30%