Nguyên tắc số 6 về quản lý chất lượng: Quản lý các mối quan hệ

Khi thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng, nguyên tắc quản lý các mối quan hệ cần được nhà quản trị đặc biệt chú trọng để tạo điều kiện xây dựng và duy trì các mối quan hệ có lợi cho doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên tắc thứ 6 trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001. Dưới góc nhìn của ISO, việc quản lý các mối quan hệ là điều kiện quan trọng để gắn bó các lợi ích giữa các bên liên quan đối với doanh nghiệp. Nguyên tắc này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho doanh nghiệp, giúp khẳng định giá trị của doanh nghiệp trên thị trường.

>> Trước khi đi sâu vào các nguyên tắc quản lý chất lượng, bạn cần phải hiểu rõ chất lượng là gì: https://lavan.com.vn/chat-luong-la-gi/

Nền tảng chính hình thành việc quản lý các mối quan hệ

quản lý các mối quan hệ
Nền tảng quản lý các mối quan hệ của doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa, công nghiệp hóa hiện đại hóa, các tổ chức doanh nghiệp cần phải có sự liên kết hợp tác để cùng nhau phát triển. Việc xây dựng các mối quan hệ tương tác là cực kỳ quan trọng. Do đó, các nhà quản trị cần phải quản lý hiệu quả với các bên liên quan, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Doanh nghiệp phải có những hoạt động quản lý và phát triển các mối quan hệ liên quan đến tổ chức như khách hàng, nhà cung cấp, đối tác. Tất cả các bên liên quan đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và năng lực hoạt động của tổ chức. Trong đó, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các bên đối tác, nhà cung cấp có quan hệ mật thiết đến sự thành công lâu dài của tổ chức. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện quản lý hiệu quả các mối quan hệ song song với các hoạt động quản lý chất lượng.

Các hoạt động để doanh nghiệp tiến hành quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan

  1. Đẩy mạnh việc thu thập dữ liệu, thông tin và chia sẻ các lợi ích, tài nguyên với các bên liên quan để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đối tác.
  2. Thiết lập các tiêu chí đo lường mức độ hiệu quả của việc đáp ứng các bên liên quan. Có phương án khắc phục đối với các chỉ số không đạt yêu cầu.
  3. Xây dựng các mối quan hệ và phân chia rõ ràng thời gian ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Nên tập trung ưu tiên các mối quan hệ dài hạn nhưng có thể linh động tùy theo chiến lược của tổ chức.
  4. Xác định rõ mối quan hệ với các bên liên quan nào như: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, đối tác, cộng đồng và chi tiết của các mối quan hệ ấy.
  5. Phân chia thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng của các mối quan hệ. Xác định rõ mức độ ảnh hưởng của các bên đối với hoạt động của tổ chức.
  6. Thực hiện việc ghi nhận và khuyến khích sự hợp tác, kết quả hoạt động từ các bên liên quan.

Lợi ích đạt được từ việc thực hiện nguyên tắc quản lý đối với các mối quan hệ của doanh nghiệp

quản lý các mối quan hệ
Lợi ích từ việc quản lý mối quan hệ
  • Nâng cao năng lực hoạt động và cải thiện giá trị tạo ra bởi các bên liên quan bằng cách chia sẻ nguồn lực, quản lý rủi ro chất lượng, hạn chế các vấn đề phát sinh.
  • Nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp nhờ việc quản lý các mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện các bên liên quan hiểu rõ, giúp đỡ lẫn nhau đạt được những lợi ích chung.
  • Tạo được mục tiêu chung giúp các bên liên quan đều hướng về một cái nhìn chung về việc tạo ra giá trị, tăng sự gắn kết trong quá trình hoạt động với.
  • Giúp công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng được đẩy mạnh, từ đó cung cấp một nguồn ổn định các sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp.

Kết luận

Nguyên tắc quản lý các mối quan hệ cho doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của tổ chức. Hoạt động kinh doanh của tổ chức chịu sự tác động của rất nhiều bên liên quan, do đó việc sắp xếp và duy trì các mối quan hệ là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để mô hình tiêu chuẩn chất lượng đạt hiệu quả, nhà quản trị cần tập trung phân bổ nguồn lực một cách phù hợp, cân đối giữa các mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn, ưu tiên cho những mối quan hệ quan trọng. Từ đó, công tác cải tiến chất lượng của doanh nghiệp sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhờ quản lý hiệu quả nguồn lực của các bên liên quan. Góp phần tạo nên sự thành công và phát triển bền vững, lâu dài của tổ chức.

>> Tìm hiểu thêm về “Tri thức của tổ chức” trong ISO 9001:2015 để thực hiện quản lý nguồn lực hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp: https://lavan.com.vn/tri-thuc-cua-to-chuc/