Lợi ích của việc thiết lập một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt

Tất cả các chủ doanh nghiệp đều mong muốn xây dựng được một hệ thống quản trị tốt cho doanh nghiệp mình để giúp triển khai được chiến lược, thực thi được mục tiêu và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau đây là các lợi ích của doanh nghiệp khi có một hệ thống quản trị tốt:

thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp
Lợi ích của việc thiết lập một hệ thống quản trị

1. Đối với tổng thể doanh nghiệp

 • Kiểm soát được các rủi ro về tài chính
 • Kiểm soát rủi ro về chất lượng
 • Ổn định được nhân sự và kiểm soát được tất cả các nguồn lực của công ty
 • Đảm bảo mục tiêu và chiến lược được triển khai thực thi thực thi đầy đủ

2. Đối với nhà lãnh đạo

 • Có thời gian tập trung vào việc hoạch định chiến lược
 • Dễ dàng theo dõi đo lường kết quả thực hiện của chiến lược và mục tiêu
 • Có đủ dữ liệu nhanh chóng và chính xác để ra quyết định

3. Đối với cấp quản lý

 • Nắm rõ được mục tiêu và chương trình hành động
 • Có đầy đủ công cụ để triển khai và kiểm soát công việc
 • Nắm rõ chức năng và quyền hạn để thực hiện tốt công tác quản lý

4. Đối với nhân viên

 • Có đầy đủ quy trình để thực hiện tốt công việc, giảm lỗi và tăng năng xuất
 • Rõ ràng các yêu cầu trong công việc
 • Hiểu rõ lộ trình phát triển để động lực phấn đấu
 • Tạo môi trường làm việc tốt hơn

Trên đây là rất nhiều lợi ích mang lại của hệ thống quản trị được vận hành hiệu quả nhưng hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam không có được hệ thống quản trị tốt, do các nguyên nhân sau:

 • Không hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của hệ thống quản trị dẫn đến chưa quan tâm đúng mức đến việc thiết lập hệ thống.
 • Không định nghĩa đầy đủ được tất cả các thành tố của hệ thống quản trị dẫn đến thiếu sót khi xây dựng, hoặc không đồng bộ khi xây dựng.
 • Thiếu hoạch định ban đầu dẫn đến việc thiết lập các chức năng của hệ thống quản trị chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau.
 • Không hiểu được nguyên lý vận hành của hệ thống nên không theo dõi, đo lường và điều chỉnh dẫn đến hệ thống quản trị lỗi thời sau một thời gian hoạt động.