Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Công Nghệ Anh Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ANH MINH

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho công ty Công Nghệ Anh Minh: Hiệu chỉnh hệ thống tài liệu và vận hành đáp ứng các yêu cầu ISO: 9001-2015.

► Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ANH MINH

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2021

► Nội dung thực hiện:

  • Tư vấn thiết lập cơ cấu .tổ chức, mục tiêu, chức năng nhiệm & chương trình đào tạo
  • Hiệu chỉnh hệ thống tài liệu và vận hành để đáp ứng các yêu cầu của ISO:9001-2015
  • Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành
  • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu