2243

Đào tạo và các dịch vụ tư vấn khác

các hệ thống và chương trình hỗ trợ

Để hỗ trợ tốt cho việc xây dựng và vận hành hệ thống, chúng cung cấp đầy đủ các dịch vụ kèm theo hoặc riêng lẻ sau đây:

1. Đánh giá và chuẩn đoán hệ thống

 • Đánh giá toàn bộ hệ thống hiện hữu
 • Đưa ra báo cáo hiện trạng và đề xuất chương trình thực hiện

2. Đào tạo để thay đổi tư duy, nhận thức và tiêu chuẩn

 • Nhận thức chất lượng và tư duy hệ thống chất lượng
 • Phương pháp tiếp cận và vận hành hệ thống
 • Hướng dẫn việc áp dụng các quy trình
 • Các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO:9001
 • Phương pháp đánh giá nội bộ

3. Các hướng dẫn thực hành (workshop)

 • Đánh giá và chuẩn đoán hệ thống
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
 • Xem xét chiến lược và thiết lập mục tiêu công ty
 • Thiết lập hệ thống đo lường KPI theo mục tiêu

4. Các chương trình đào tạo kiểm soát chất lượng

 • Thiết lập một kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu cho dự án
 • Thiết lập và lựa chọn qui trình hàn, chứng chỉ thợ hàn cho dự án
 • Phương pháp kiểm tra ngoại quan (visual)
 • Yêu cầu và phương pháp kiểm tra các loại nguyên vật liệu
 • Các phương pháp kiểm tra theo công đoạn

5. Thiết lập mới và duy trì các hệ thống

 • Thiết lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45000
 • Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000
 • Bảo trì và nâng cấp cả ba hệ thống ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000

LIÊN HỆ HOTLINE 0947 597 268 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ TƯ VẤN HOẶC NHẬN SÁCH TẠI ĐÂY