Để hệ thống vận hành trơn tru và hiệu quả thì sự phát triển của nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng bậc nhất để góp phần tạo nên sự thành công của hệ thống. Chính vì thế Lavan cung cấp những chuyên đề Coaching và đào tạo bổ sung để tạo sự đồng bộ trong quá trình thiết lập và vận hành hệ thống, bên cạnh đó cũng thuận lợi cho việc gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng.

1. Các chương trình đánh giá độc lập cho doanh nghiệp

  • Đánh giá toàn bộ hệ thống hiện hữu, báo báo và để xuất giải pháp
  • Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý cho doanh nghiệp và dự án

2. Các khóa đào tạo để nâng cao nhận thức

  • Nhận thức chất lượng và tư duy về hệ thống
  • Phương pháp tiếp cận và vận hành hệ thống đúng
  • Đào tạo tinh thần làm chủ trong công việc
  • Đào tạo kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung

3. Các khóa Coaching và hướng dẫn thực hành (workshop)

  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Xem xét chiến lược và thiết lập mục tiêu công ty
  • Thiết lập hệ thống đo lường KPI theo mục tiêu
  • Thiết lập kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu (ITP) cho dự án
  • Kiểm tra ngoại quan (visual) chất lượng sản phẩm
  • Các yêu cầu và phương pháp kiểm tra nguyên vật liệu
 •