Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn bộ công ty – Giai đoạn 1

Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả toàn bộ Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh  – Giai đoạn 1:

Xem xét chiến lược và mục tiêu trung hạn. Thiết lập các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và đưa vào vận hành để đạt chứng nhận ISO:9001-2015 bởi đơn vị thứ 3.

 Khách hàng:  Công Ty TNHH SX TM DV Cơ Khí Khai Minh

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

 Nội dung thực hiện thiết lập hệ thống quản lý chất lượng:

  • Xem xét chiến lược và mục tiêu trung hạn
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm
  • Thiết lập cấu trúc hệ thống tài liệu & danh mục tài liệu
  • Thiết lập các tài liệu hệ thống quản lý chất lương và đưa vào vận hành để đạt chứng nhận ISO:9001-2015 bởi đơn vị thứ 3