Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp

CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP

Dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công ty Cơ Điện Recorp: Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành

 Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN RECORP

► Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

 Nội dung thực hiện:

  • Tư vấn thiết lập cơ cấu tổ chức, mục tiêu, chức năng nhiệm & chương trình đào tạo
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lương đạt chứng nhận ISO:9001-2015 bởi đơn vị thứ 3
  • Xây dựng các tài liệu, tiêu chuẩn, công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và đưa vào phần mềm quản lý điều hành
  • Theo dõi, hiệu chỉnh và đo lường hiệu quả hệ thống để thỏa các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống theo KPI đề ra ban đầu