Nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả

Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN Dự án nâng cấp và điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng để hệ thống vận hành hiệu quả Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN

► Khách hàng: Công ty TNHH MTV SX VIỆT ĐAN

► Thời gian thực hiện: 4/2019 – 10//2019

► Nội dung thực hiện:

  • Đánh giá lại hệ thống hiện tại để đưa giải pháp
  • Xem lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
  • Cấu trúc lại hệ thống tài liệu
  • Tích hợp hai hệ thống hiện hữu ISO:9001, EN-1090 đồng thời giải quyết các vấn đề tồn đọng
  • Đào tạo nhận thức chất lượng, hệ thống và các yêu cầu để vận hành hệ thống
  • Hướng dẫn vận hành và đo lường hiệu quả

Kết quả đạt được:

  • Số lượng tài liệu hệ thống giảm 60%
  • Dự án hoàn thành trước tiến độ 20% thời gian
  • Phản hồi và đánh giá cao từ ban giám đốc
  • Sự hài lòng nội bộ về hệ thống tăng 25%